Przetargi.pl
Przegląd, konserwacja instalacji wentylacji, klimatyzacji i nawilżania

Jednostka Wojskowa 1158 ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, ul. 9 Maja 95
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 554 591 , fax. 261 554 709
 • Data zamieszczenia: 2016-02-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1158
  ul. 9 Maja 95 95
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 261 554 591, fax. 261 554 709
  REGON: 73009757200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd, konserwacja instalacji wentylacji, klimatyzacji i nawilżania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu oraz konserwacji instalacji wentylacji, klimatyzacji i nawilżania zainstalowanych w Kompleksach JW 1158 Łask oraz JW 1551 Sieradz. 2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 3 części. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1. Ilość i typ urządzeń podlegających konserwacji zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz urządzeń podlegających konserwacji. 3.2. Szczegółowy zakres konserwacji zawiera załącznik nr 10 do SIWZ - Zakres czynności. 3.3. Terminy przeglądów i konserwacji zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ -Harmonogram prac. 4. W zakresie prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się: 4.1. dokonywać okresowych przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie, określonych w Harmonogramie prac; 4.2. odnotowywać z podaniem daty i potwierdzać podpisem w książce eksploatacji, wyniki przeglądów i wykonywanych czynności konserwacyjnych; 4.3. utrzymywać urządzenia w stałej sprawności technicznej (aby zapobiegać awariom), zapewnić ich działanie zgodnie z zasadami techniki i przepisami bhp; 4.4. zgłaszać Zamawiającemu nieprawidłowości działania i potrzeby napraw urządzeń instalacji, w celu zapobiegania awariom oraz sporządzać kosztorysy ofertowe w zakresie niezbędnych robót; 4.5. wymieniać uszkodzone diody, żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, gazy, uzupełniać materiały eksploatacyjne maszyn i urządzeń (gazy, itp.) w ramach kosztów konserwacji; 4.6. dotrzeć w przypadku awarii do obiektów znajdujących się w kompleksach, o których mowa w pkt. 3.1. w ciągu od 5 do 15 godzin od powiadomienia Wykonawcy o awarii (telefonicznie, faxem mail-em) i wykonania naprawy na odrębne zlecenie zgodnie z pkt 7 - 9. Milczenie Wykonawcy traktowane będzie jako przyjęcie zawiadomienia. 4.7. dokonywać doraźnego działania skutecznie zabezpieczającego urządzenia (do czasu usunięcia usterki) przed powstaniem strat (z powodu awarii) w mieniu wojskowym. W takiej sytuacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin, zakres robót oraz koszt ostatecznego usunięcia awarii; 4.8. pozostawiać urządzenia po każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym lub naprawie instalacji w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika; 4.9. uzgadniać z Zamawiającym każdorazowo minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem daty przeglądów. 5. Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy. 6. Wszystkie koszty związane z usługą przeglądu i konserwacji systemów, wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia. 7. Naprawy jako roboty dodatkowe wykraczające poza zakres umowy, zlecane będą wyłonionemu Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem. 8. Roboty o których mowa w pkt. 3.7. rozliczane będą na podstawie kosztorysów ofertowych przedstawionych przez Wykonawcę. 9. Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych, Wykonawca musi przedstawić na te roboty protokół przeglądu, stwierdzający zły stan techniczny urządzenia, instalacji oraz kosztorys ofertowy (kalkulację cenową) który będzie podlegał negocjacjom oraz bezwzględnie uzyskać zgodę Zamawiającego: 9.1. Osobami uprawnionymi do zatwierdzania kosztorysu na roboty dodatkowe są: 9.1.1. Pan Ryszard ŚLAWSKI tel. 261 554 396, 9.1.2. Pan Grzegorz RŻANEK tel. 261 554 396. 10. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione urządzenia i elementy wspomagające ochronę. 11. Po każdej konserwacji Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą po uprzednim protokólarnym odbiorze wykonanej usługi. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia podejmowane będą przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 950,00 PLN dla całości zamówienia lub: 1.1. część 1 - 1 700,00 PLN; 1.2. część 2 - 150,00 PLN; 1.3. część 3 - 100,00 PLN. 2. 8.2. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: Wadium, nr sprawy 20/PN/2016, Nr NIP .. (podać nr NIP Wykonawcy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 09.03.2016 r. do godz. 1100. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas rozpoczęcia usuwania awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.32blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach