Przetargi.pl
Przeglądy, konserwacja oraz naprawy central wentylacyjnych w szpitalu USK im. WAM - CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1 i ul. Sterlinga 1/3. Okres zawarcia umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6393452, 6393458 , fax. 42 6393452
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  ul. Żeromskiego 113 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6393452, 6393458, fax. 42 6393452
  REGON: 47120816400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk2.umed.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy, konserwacja oraz naprawy central wentylacyjnych w szpitalu USK im. WAM - CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1 i ul. Sterlinga 1/3. Okres zawarcia umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeglądy, konserwacja oraz naprawy central wentylacyjnych w szpitalu USK im. WAM - CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, pl. Hallera 1 i ul. Sterlinga 1/3. Okres zawarcia umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji na wykonaną usługę naprawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uskwam.umed.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach