Przetargi.pl
Wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji będących na 5 letniej gwarancji udzielonej przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6374706 , fax. 42 6374777
 • Data zamieszczenia: 2016-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  ul. Traugutta 21/23 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6374706, fax. 42 6374777
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji będących na 5 letniej gwarancji udzielonej przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie serwisu i konserwacji wyszczególnionych systemów i instalacji będących na 5 letniej gwarancji udzielonej przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 następujących systemów i instalacji: Zadanie częściowe nr 1 : Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej produkcji firmy EMERSON, Zadanie częściowe nr 2 : Urządzenia klimatyzacyjne produkcji firm: LG i Mitsubishi HI, Zadanie częściowe nr 3 : Kompaktowy węzeł cieplny, Zadanie częściowe nr 4 : Centrale wentylacyjne firmy SWEGON Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji tj. stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia. 2.1.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usług serwisu i konserwacji objętego prawem opcji nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia. 2.2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 2.3.Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 2.4 Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 15 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach