Przetargi.pl
KONSERWACJA SYSTEMÓW WENTYLACJI, KLIMATYZACJI ORAZ WYMIANA FILTRÓW.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6314533 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 8
  91-348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314533, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA SYSTEMÓW WENTYLACJI, KLIMATYZACJI ORAZ WYMIANA FILTRÓW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja systemów wentylacji, klimatyzacji oraz wymiana filtrów. 1. Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał autoryzację firm: Klimor, VBW, VTS CLIMA, FUJITSU, LG, Mitsubishi Electirc. 2. Zamawiający wymaga posiadania przez pracowników oraz firmę Wykonawcy certyfikatów określonych w Art. 20 i Art. 29 Ustawy z dn. 25 czerwca (DZ. U. 2015 poz. 881) o SZWO i FGC i dokonywania wpisów w Karty Urządzeń zawierających min.3 kg czynnika chłodniczego. 3. Zamawiający wymaga by Wykonawca po dokonanym przeglądzie i wymianie filtrów załączał do faktury protokół potwierdzający wykonanie odpowiednich czynności. Protokół konserwacji agregatów chłodniczych i klimatyzatorów winien zawierać następujące dane: lokalizacja urządzenia, nazwa, model, nr fabryczny, rodzaj czynnika chłodzącego oraz jego ilość. 4. Zakres przeglądów central wentylacyjnych 4.1 Wykonawca zobowiązany do wykonywania czynności konserwacyjnych mających na celu bezawaryjną i długotrwałą pracę instalacji. Czynności objęte serwisem konserwacyjnym: - czyszczenie wnętrza central; - sprawdzenie i regulacja naciągu pasków wentylatorów; - ocena stanu technicznego silników i wentylatorów; - pomiar prądów silników; - kontrola falowników; - ocena stanu technicznego chłodnic i nagrzewnic; - sprawdzenie termostatów chłodnic i nagrzewnic; - sprawdzenie przepustnic i ich napędów; - sprawdzenie pracy węzłów regulacyjnych (zawory trójdrożne, siłowniki zaworów, zawory ręczne); - sprawdzenie czujników temperatury; - sprawdzenie presostatów; - kontrola stanu układu odpływu skroplin; - ocena stanu technicznego central (mocowanie, stan amortyzatorów); - kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilających, dokręcenie zacisków elektrycznych, również w centralach, - pomiar parametrów powietrza w pomieszczeniach; - dostawa i wymiana filtrów central i nawiewników, 4.2 W zakres przeglądów serwisowych nie wchodzą remonty urządzeń i instalacji oraz wezwania do nagłych awarii. 4.3 Przez awarię rozumie się: utratę funkcjonalności przez urządzenie, mającą wpływ na bezpieczeństwo obsługi, stwarzającą utrudnienia lub zagrożenie w pracy personelu lub mającą wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów znajdujących się w pomieszczeniach. 4.4 Koszt zużytych materiałów podczas przeglądu tj. koszt środków myjących, wchodzi w koszt usługi serwisu 5. Zakres przeglądów klimatyzatorów - czyszczenie filtrów splitów wewnętrznych - czyszczenie wymienników: skraplacze i chłodnice - sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej - sprawdzenie stanu technicznego sprężarek i wentylatorów - sprawdzenie działania zabezpieczeń i elementów automatyki - kontrola parametrów pracy agregatów i ew. ich regulacja - sprawdzenie systemu sterowania - sprawdzenie instalacji odpływu skroplin - sprawdzenie jakości chłodzenia i temperatury nawiewu w pomieszczeniach - sprawdzenie konstrukcji nośnej urządzeń - utrzymanie instalacji sprawnej i w należytym stanie technicznym - sporządzanie spisu elementów urządzeń, które uległy uszkodzeniu - wypełniane Kart Urządzeń w przypadku urządzenia zawierającego min. 3 kg czynnika chłodniczego 6. Zakres przeglądów agregatów chłodniczych: - przeglądy wykonywane zgodnie z dokumentacją serwisową producentów - kontrola sterowników elektronicznych - wypełniane Kart Urządzeń w przypadku urządzenia zawierającego min. 3 kg czynnika chłodniczego 7. Zakres przeglądu nawilżaczy: - przegląd wykonywany zgodnie z dokumentacją serwisową - kontrola zbiornika i automatyki 8. Zakres przeglądu aparatów Fan-coil. - przegląd wykonywany zgodnie z dokumentacją serwisową 9. Przeglądy urządzeń wykonywane będą dwa razy w roku, w miesiącach marcu i wrześniu. 10. Dostawa i wymiana filtrów wykonywana będzie trzy razy w roku, w miesiącach styczniu, maju i wrześniu. 11. Wykaz urządzeń podlegających konserwacji stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik 2a, załącznik 2b do formularza ofertowego. 12. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu wezwań do usunięcia awarii, będą rozliczane na podstawie oddzielnych zleceń i kalkulacji wynikowych zaakceptowanych przez obie Strony niniejszej umowy. 13. W przypadku awarii urządzenia, czas reakcji na usunięcie awarii nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia awarii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji naprawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach