Przetargi.pl
Usługi telekomunikacyjne oraz usługi dostępu do Internetu

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-011 Bratoszewice, ul. Nowości 32
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 719 89 28 , fax. 42 719 89 13
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
  ul. Nowości 32 32
  95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie
  tel. 42 719 89 28, fax. 42 719 89 13
  REGON: 00434935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodr-bratoszewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi telekomunikacyjne oraz usługi dostępu do Internetu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz jego terenowych komórek organizacyjnych. Część 2 - zestawienie i utrzymanie łączy internetowych w sieci stacjonarnej dla potrzeb Zamawiającego światłowodem do siedziby zamawiającego w Bratoszewicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: Załączniku nr 3 dla części 1 zamówienia; Załączniku nr 4 dla części 2 zamówienia; 3. Szczegółowe warunki realizacji usług oraz warunki płatności znajdują się w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodr-bratoszewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach