Przetargi.pl
Dostawa materiałów do sterylizacji, siatek chirurgicznych do przepuklin i staplerów do siatek przepuklinowych w podziale na zadania asortymentowe potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7544823, 7544822
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
  ul. Partyzantów 30 30
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 7544823, 7544822
  REGON: 00030427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opoczno.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do sterylizacji, siatek chirurgicznych do przepuklin i staplerów do siatek przepuklinowych w podziale na zadania asortymentowe potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji, siatek chirurgicznych do przepuklin i staplerów do siatek przepuklinowych w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie Zadanie 1 - Rękawy foliowo- papierowe i Torebki foliowo- papierowe Zadanie 2 - Papier krepowy, Taśmy Zadanie 3 - Paski testowe Zadanie 4 - Papierowe filtry do kontenera Zadanie 5 - Siatki chirurgiczne do przepuklin Zadanie 6 - Staplery do siatek przepuklinowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.opoczno.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach