Przetargi.pl
Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych. zadanie nr 1 i 2.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-355 Działoszyn, ul. Bugaj 23
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8414017, 8414026 , fax. 043 8414026
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie
  ul. Bugaj 23 23
  98-355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 043 8414017, 8414026, fax. 043 8414026
  REGON: 15140595500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pajeczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych. zadanie nr 1 i 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych. W ramach w/w zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących usług: 1) usługi odśnieżania - oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90212000-3, usługi usuwania oblodzeń - oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90213000-6, na drogach powiatowych - zgodnie z operatem zimowego utrzymania dróg. Akcja prowadzona będzie z siedziby PZD, ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn przez dyżurnego akcji. 2) Jeśli Wykonawca będzie dysponował placem do składowania materiału uszorstniającego, przez co zmniejszy się dojazd (koszt i czas), zostanie to uwzględnione w umowie. 3) W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy zimowego utrzymania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - zamówienie podzielone jest na 2 zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde zadanie.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 12.1 siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-bip.pl (zakładka Pajęczno)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach