Przetargi.pl

ZP/59/2014 Dostawa ssaka elektrycznego, pompy ssąco - płuczącej do laparoskopii i histerokopii z zestawem drenu płuczącego oraz urządzenia do dezynfekcji termicznej powierzchni i urządzeń szpitalnych dla Instytutu CZMP

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2014-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281/289 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

  ZP/59/2014 Dostawa ssaka elektrycznego, pompy ssąco - płuczącej do laparoskopii i histerokopii z zestawem drenu płuczącego oraz urządzenia do dezynfekcji termicznej powierzchni i urządzeń szpitalnych dla Instytutu CZMP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  ZP/59/2014 Dostawa ssaka elektrycznego, pompy ssąco - płuczącej do laparoskopii i histerokopii z zestawem drenu płuczącego oraz urządzenia do dezynfekcji termicznej powierzchni i urządzeń szpitalnych dla Instytutu CZMP
  Pakiet 1 - ssak elektryczny - 1 szt
  Pakiet 2 - pompa ssąco - płucząca do histerokopii i laparoskopii wraz z zestawem drenów - 1 kpl;
  Pakiet 3 - urządzenie do dezynfekcji termicznej powierzchni i urządzeń szpitalnych - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach