Przetargi.pl
JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy" ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 388 02 00 , fax. 24 388 02 01
 • Data zamieszczenia: 2015-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy"
  ul. Kościuszki 52 52
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 388 02 00, fax. 24 388 02 01
  REGON: 10097478500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kutno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa: jednorazowych artykułów medycznych: strzykawki do pomp infuzyjnych, gruz kostny, worki do zbiórki moczu, przyrządy do pobierania i wstrzykiwania leków, siatki przepuklinowe, trójnik z łącznikiem, sonda Miller-Abbotta, wzierniki jednorazowe, szczotki medyczne do wymazów cytologicznych, zestaw do punkcji jamy brzusznej, osprzęt do bronchofiberoskopu, zestaw opatrunkowy do wkłuć centralnych, dreny, testy chemiczne i biologiczne do sterylizacji, elektrody bierne i neutralne do elektrokoagulacji, owinięcia na zwłoki, łączniki do drenów, żel do USG i EKG, i do defibrylatorów, piżamy, pasy, kołnierz ortopedyczny, podgłówki, pozycjonery, czyściki, maski do Ambu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 22 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia (wszystkie pakiety) wynosi: 6.858 PLN (wartość wadiów cząstkowych z podziałem na poszczególne pakiety szczegółowo została opisana w Rozdziale VIII SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności 90 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach