Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego kotła wodnego o pojemności wodnej nie mniejszej niż 1,5 m3 wraz z urządzeniami zabezpieczającymi.

Areszt Śledczy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 675 00 00 , fax. (42) 675 03 55
 • Data zamieszczenia: 2015-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Łodzi
  ul. Smutna 21 21
  91-729 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 675 00 00, fax. (42) 675 03 55
  REGON: 00059040900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego kotła wodnego o pojemności wodnej nie mniejszej niż 1,5 m3 wraz z urządzeniami zabezpieczającymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego kotła wodnego o pojemności wodnej nie mniejszej niż 1,5 m3 wraz z urządzeniami zabezpieczającymi (termostaty, zawory bezpieczeństwa, czujniki poziomu wody w kotle , czujnik poziomu ciśnienia.) o ciśnieniu maksymalnym nie mniejszym niż 0,6 MPa, mocy cieplnej nie mniejszej niż 1080 KW, sprawności pracy kotła przy parametrach 7560 C co najmniej (Hi), dopuszczalnej temperaturze na zasilaniu kotła (temp.progowa) minimum 110 C, korpus kotła stalowy, konstrukcja trójciągowa, maksymalna wymagana temp. wody na powrocie do kotła przy pracy z obciążeniem częściowym dla oleju opałowego 40C, dla gazu ziemnego 53 C, kocioł nie może być ograniczony wymogiem minimalnego przepływu wody grzewczej przez kocioł, z możliwością zastosowania komunikacji EiBKNX lub LON celem pokrycia zapotrzebowania energetycznego w zakresie centralnego ogrzewania obiektów Aresztu Śledczego w Łodzi wraz ze stacją uzdatnia wody zasilającej kocioł. Demontaż wyłączonego z eksploatacji kotła VBN 1000 Volund Danstoker AS z 1995 r wraz z przetransportowaniem go na zewnątrz budynku kotłowni Aresztu Śledczego w Łodzi. CPV 42161000-5 Kotły grzewcze wody gorącej. 2. Dostarczony fabrycznie nowy kocioł wodny musi zapewnić współpracę z istniejącym kotłem wodnym z wykorzystaniem aktualnie zamontowanej automatyki, chyba że Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy nowy układ sterowania, który będzie służył do regulacji pracy obydwu kotłów (dostarczonego fabrycznie nowego i będącego w ciągłej eksploatacji VBN1000 Volund Danstoker AS z 1995 r.) lub ze względu na brak kompatybilności sterowania nowego kotła z obecnie pracującym będzie zachodziła taka konieczność. Zamawiający obecnie posiada w kotłowni dwa kotły współpracujące ze sobą na zasadzie kaskady z wykorzystaniem aparatury kontrolnopomiarowej podłączonej i zainstalowanej w szafie sterowniczej kotłów typ RKW. Gabaryty obecnie eksploatowanych kotów wodnych typ VBN-1000 Volund Danstoker AS z 1995 r. - wysokość mierzona od podłoża 2050 mm - szerokość 1800 mm - długość 2500 mm Fabrycznie nowy kocioł wraz z towarzyszącym osprzętem musi być przystosowany do pracy z palnikiem firmy MAX Weishaupt GMBH typ GL71 - D, ponieważ taki palnik zamontowany jest na obecnie eksploatowanym kotle Volund Danstoker, który został wyłączany z eksploatacji. Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian co do budowy obecnie eksploatowanego palnika czy też konieczności jego dostosowywania do dostarczonego fabrycznie nowego kotła objętego niniejszym zamówieniem. Fabrycznie nowy kocioł musi być wyposażony w kompletną aparaturę kontrolno - pomiarową i zabezpieczającą. W skład aparatury kontrolno - pomiarowej i zabezpieczającej wchodzą m.in: - sygnalizacja niskiego poziomu (braku) wody w kotle powinien być zabezpieczony sondami niskiego poziomu tzw. samo testującymi się - regulatory temperatury - (termostat bezpieczeństwa - 1 szt., termostaty załączenia pierwszego i drugiego stopnia palnika). - ogranicznik temperatury, manometr, termometr zawór bezpieczeństwa. Wizualny system programowania i odczytu parametrów pracy kotła. Przepływ spalin w kotle powinien być trzyciągowy. Płomieniówki powinny być wyposażone w turbulizatory ze stali nierdzewnej, zwiększające proces wymiany ciepła między gazami spalinowymi a wodą, co znacznie zwiększa efektywność energetyczną kotłów. Spaliny opuszczające płomieniówki przepływają do tylnej komory spalinowej, a stąd kierowane są do komina. Króciec przyłączeniowy komina powinien znajdować się w środkowej części komory spalinowej, z uwagi na bark innej możliwości prowadzenia czopucha (konflikt z istniejącymi instalacjami wytwornicy parowej). Kocioł powinien być wyposażony w drzwi przednie z możliwością otwierania w prawą lub w lewą stronę. Zewnętrzne poszycie powinno być izolowane wełną mineralną oraz wykończone blachą ze stali zapewniające wysokie zabezpieczenie antykorozyjne. Kotły powinny być zaprojektowane, zbudowane i wyposażone zgodnie Europejskimi normami oraz powinny posiadać świadectwo CE zgodnie z Europejską dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych 9723EWG. Dostarczony fabrycznie nowy kocioł wodny powinien być dobrany z aparaturą, palnikiem z szafą sterującą, pompą, stacją uzdatniania wody tak, aby tworzyły one jedno sprawnie działające urządzenie. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. 3. Dostarczona stacja uzdatniania wody ma być wyposażona w wodomierze wody świeżej i wody uzdatnionej (dopuszczamy aby pomiar odbywał się elektronicznie jednak musi być możliwość kontroli zużytej wody świeżej i wody uzdatnionej, ponadto musi spełniać wymagania producenta kotła w zakresie jakości i parametrów dostarczonej wody w taki sposób aby dostarczona woda do zasilania kotła nie mogła być podstawą barku możliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych od producenta kotła. 4. Opis układu gospodarki wodą kotła wodnego: Obecnie eksploatowany układ wyposażony jest w stacje uzdatniania wody kotłowej firmy Eurowater typ. SF 362CSD. Praca układu jest automatyczna. Poziom wody w zbiorniku o pojemności ok. 1m3 jest regulowany przez elektrodę cztero prętową i regulator poziomu. Po osiągnięciu stanu minimum otwiera się zawór elektromagnetyczny napełniania po czym następuje uzupełnianie wody w zbiorniku. Po osiągnięciu stanu maksimum zawór zamyka się. Woda ze stacji uzdatniania wody jest uzupełniana do zbiornika wody zasilającej. Uzupełnianie wody w zładzie co odbywa się za pomocą pomp sterowanych z szafy RKW, załączenie pomp następuje po spadku ciśnienia poniżej nastawionego na presostacie a wyłączenie po osiągnięciu normalnego ciśnienia roboczego. Układ CO zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa zamontowanymi na kotle oraz rurociągach przesyłowych o nastawie 0,35 MPa a przekroczenie ciśnienia sygnalizowane jest sygnałem świetlnym i akustycznym.. Dotychczas eksploatowane kotły wyposażone są w pompy mieszające zainstalowane pomiędzy wyjściem a powrotem kotła. 5. Dokumentacja techniczno - ruchowa Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest dokumentacja techniczno - ruchowa fabrycznie nowego kotła i stacji uzdatniania wody z instrukcjami obsługi w języku polskim. Dostarczone urządzenia powinny posiadać niżej wyszczególnione certyfikaty: - oznaczenie znakiem CE stanowiące potwierdzenie, iż spełniają wymagania dyrektyw i powiązanych z nimi norm europejskich, - deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie przez urządzenia wymagań obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa obsługi. Kocioł będzie pracował okresowo, tj. w sezonie grzewczym. Oferowane urządzenia muszą spełniać wszelkie wymagane prawem normy bezpieczeństwa 6. Wykonanie odciągu spalin: Wykonawca jest zobowiązany wykonać podłączenie w celu odprowadzenia spalin od zaproponowanego kotła. Obecnie eksploatowany komin o wysokości 35 m, murowany z cegły klinkierowej: - wkład komina wykonany z blachy nierdzewnej - czopuchy segmentowe, z blachy nierdzewnej grubości 1,5 mm, izolowane termicznie matami z waty szklanej gr. 5 cm w płaszczu blachy ocynkowanej gr. 06 mm - wylot z pieca o przekroju prostokątnym 37,5 mm x 37,50 mm (wymiary mierzone po zewnętrznej stronie) - przejście do przekroju okrągłego 7. Wizja lokalna Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej hali kotów oraz zapoznał się z obecnie eksploatowaną instalacją w tym z zamontowaną automatyką sterowniczą. W przypadku baraku wizji lokalnej zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za źle oszacowane oświadczenie woli Wykonawcy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin kotłowni w Areszcie Śledczym w Łodzi. Wizji należy dokonać w obecności pracownika Aresztu Śledczego w Łodzi po uprzednim umówieniu telefonicznym. 8. Dokumentacja techniczna Zamawiający może udostępnić do wglądu w siedzibie zamawiającego dokumentację techniczną szafy sterowniczej typ RKW oraz kotłów wodnych VBN 1000 Volund Danstoker AS z 1995 r. wraz z palnikami firmy MAX Weishaupt GMBH typ GL1 - D. 9. Zobowiązania Wykonawcy A) Wykonawca w ramach zamówienia gwarantuje, że dostarczony fabrycznie nowy kocioł wodny w raz z towarzyszącą armaturą zabezpieczającą i automatyką sterowniczą będzie działał poprawnie, B) Wykonawca w ramach zamówienia gwarantuje, że dostarczy fabrycznie nową stacja uzdatniania wody która będzie wyposażona w wodomierze wody świeżej i wody uzdatnionej (dopuszczamy aby pomiar odbywał się elektronicznie jednak musi być możliwość kontroli ilości zużytej wody świeżej i wody uzdatnionej, ponadto musi spełniać wymagania producenta kotła w zakresie jakości i parametrów dostarczonej wody w taki sposób aby dostarczona woda do zasilania kotła nie mogła być podstawą barku możliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych od producenta kotła. C) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, D) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, E) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. F) Wykonawca w ramach zamówienia musi skompletować niezbędną dokumentację techniczną urządzeń wymaganą przez UDT, G) Wykonawca w ramach zamówienia musi doprowadzić do prawidłowego stanu technicznego urządzeń, umożliwiającego rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego przez Wykonawcę, H) Wykonawca w ramach zamówienia musi przygotować technicznie urządzenia do badania odbiorczego, I) Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia upoważnionego pracownika, który będzie obecny podczas odbioru przez inspektora UDT. J) Wszelkie koszty związane z ustaleniami, odbiorem przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. K) Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia. L) Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. M) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, N) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w dwóch etapach: Etap I - obejmujący dostawę wszystkich urządzeń potrzebnych do montażu kotła wodnego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem niezbędnym w zakresie zabezpieczeni prawidłowej pracy instalacji CO Aresztu Śledczego w Łodzi. Etap II obejmuje demontaż zużytego urządzenia, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła wodnego i stacji uzdatniania wody wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, przeszkolenie pracowników i przygotowanie do odbioru przez wszystkie instytucje wydające decyzje w sprawie pozwolenia na użytkowanie kotła wodnego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem do zabezpieczeni prawidłowej pracy instalacji CO Aresztu Śledczego w Łodzi.. Po przeprowadzeniu procedury odbioru, na podstawie której sporządza się protokół odbioru. Zamawiający odmówi odbioru jeżeli wykonanie zamówienia nie będzie odpowiadało wymaganiom stawianym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub cechom technicznym określonym w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający odmówi kompleksowego odbioru, gdy podczas przeprowadzonej procedury odbioru stwierdzi wady techniczne lub jakościowe urządzenia. Po wykonaniu całości zamówienia i sporządzeniu protokołu odbioru Wykonawca wystawi fakturę VAT. Należność Wykonawcy, oparta na fakturze, zostanie przelana na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty sprzedaży, czyli od dnia sporządzenia protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłową dostawę, demontaż oraz montaż kotła parowego i innych niezbędnych elementów do zabezpieczeni prawidłowej pracy instalacji CO Aresztu Śledczego w Łodzi.. O) Oferowany okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne całego zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, liczony od dnia odbioru końcowego. Dostawa i montaż wraz z osprzętem fabrycznie nowego kotła parowego będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. P) Wykonawca zamówienia zobowiązuje się również w okresie gwarancji (24 miesiące) dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia lub wymienić na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych. Q) Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne dostarczonych urządzeń wykonane zgodnie z zaleceniami co do czasu i trybu zawartymi w dokumentacji producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy. Termin przeglądów serwisowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym. R) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania próby ciśnieniowej montowanego fabrycznie nowego kotła wodnego oraz pomiarów końcowych w zakresie szczelności instalacji oraz poprawności działania. 1. Zobowiązania zamawiającego 1. Zamawiający zapewni front robót oraz w miarę swoich możliwości pomoc przy pracach fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu co do rodzaju i zakresu prac. 2. pomoc przy rozbiórce elementów konstrukcji betonowych (koszt wywozu gruzu po stronie Zamawiającego), 3. pomoc przy uzupełnieniu ubytków w ścianach po wyburzeniu ścianki (murowanie i wyrównanie powierzchni), 2. Warunki zakupu 1 Cena: musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, montażem fabrycznie nowego kotła wodnego i stacji uzdatniania wody wraz próbami szczelności podczas pracy oraz koszty niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z UDT. 2 Termin dostawy: Termin dostawy i montażu uzależniony jest od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą, który zostanie wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Jednak nie później niż do 31.10.2015 r. 3 Płatność przelewem 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury. Podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury jest dokument potwierdzający odbiór prac związanych z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego kotła parowego. 4 Gwarancja: Poprawność działania fabrycznie nowego kotła parowego i szczelność wymienianej części instalacji Wykonawca gwarantuje na min. 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421610005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną