Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

Gmina Barczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5148664
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barczewo
  Plac Ratuszowy 1 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5148664
  REGON: 51074357400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barczewo.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: Urząd Miejski (Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo), Zakład Budynków Komunalnych (ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo), Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia (Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo), Centrum Kultury i Promocji Gminy (ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo), Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łęgajnach (ul. Ogrodowa 7, 11-010 Barczewo), Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo), Przedszkole Miejskie (ul. Słowackiego 7, 11-010 Barczewo), Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo), Gimnazjum nr 1 im Ziemi Warmińskiej (ul. Północna 14, 11-010 Barczewo), Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo), Zakład Usług Komunalnych (ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo). Pozostałe lokalizacje: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo), Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci (ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo), Muzeum im. F. Nowowiejskiego (ul. Mickiewicza 13, 11-010 Barczewo), Filia Biblioteczna w Bartołtach Wielkich, Filia Biblioteczna w Ramsowie, Filia Biblioteczna w Wipsowie nr 4 A, Filia Biblioteczna w Lamkowie, Filia Biblioteczna w Barczewu, Filia Biblioteczna w Łęgajnach, Filia Biblioteczna w Jedzbarku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.barczewo.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach