Przetargi.pl
Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6464929 , fax. 89 6464929
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie
  ul. Grunwaldzka 19A 19A
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6464929, fax. 89 6464929
  REGON: 51040217500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouu-ostroda.eu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Codzienny dowóz osób niepełnosprawnych do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie wg następującego zapotrzebowania: - jeden samochód 9- osobowy w godz. 6.00 - 8.00 na trasie nr 1 (miasto Ostróda - Warlity - Stare Jabłonki - Idzbark - miasto Ostróda) Część II Codzienny dowóz osób niepełnosprawnych do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie wg następującego zapotrzebowania: -jeden samochód 9- osobowy w godz. 6.00 - 8.00 na trasie nr 2 (miasto Ostróda - gmina Ostróda - Miłomłyn - miasto Ostróda) Część III Codzienny dowóz osób niepełnosprawnych do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie wg następującego zapotrzebowania: - jeden samochód 9- osobowy w godz. 6.00 - 8.00 na trasie nr 3 (miasto Ostróda - Marwałd - Dąbrówno - Gutowo - miasto Ostróda) Część IV Codzienny dowóz osób niepełnosprawnych do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie wg następującego zapotrzebowania: -jeden samochód 21- osobowy w godz. 6.00 - 8.00 na trasie nr 4 (miasto Ostróda - gmina Ostróda - Lubawa - Smykówko - Naprom - miasto Ostróda) Część V Codzienny odwóz osób niepełnosprawnych z placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie wg następującego zapotrzebowania: - jeden samochód 9- osobowy na trasie nr 2 w godzinach 14.00 - 17.00 Część VI Codzienny odwóz osób niepełnosprawnych z placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie wg następującego zapotrzebowania: - jeden samochód 21 - osobowy na trasie nr 4 w godzinach 14.00 - 17.00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psouu-ostroda.eu.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach