Przetargi.pl
Dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, elektrod roboczych do koablacji tkanek miękkich, uchwytu wiertarskiego, implantów typu zespol, rurek do insuflacji do insuflatora Flow 40 z podziałem na 5 zadań dla Powiatowego Szpitala w Iławie (nr sprawy 44/2011)

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ogłasza przetarg

  • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Telefon/fax: tel. 89 6449601 , fax. 89 6492425
  • Data zamieszczenia: 2011-11-08
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
    ul. Gen. Wł. Andersa 3 3
    14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
    tel. 89 6449601, fax. 89 6492425
    REGON: 51087919600000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, elektrod roboczych do koablacji tkanek miękkich, uchwytu wiertarskiego, implantów typu zespol, rurek do insuflacji do insuflatora Flow 40 z podziałem na 5 zadań dla Powiatowego Szpitala w Iławie (nr sprawy 44/2011)
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Zadanie nr 1 Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana wraz z wypożyczeniem narzędzi do implantacji Zadanie nr 2 Elektrody do koablacji tkanek miękkich do artroskopii kolana wraz z wypożyczeniem generatora Zadanie nr 3 Uchwyt wiertarski i wałek giętki kompatybilny z wiertarką typu kombilan typ GA 148 Aesculap Zadanie nr 4 Implanty typu zespol Zadanie nr 5 Rurka do insuflacji z wstępnym podgrzewaniem gazu do insuflatora FLOW 40 Aesculap
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach