Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Bierzwnik i jednostek organizacyjnych gminy Bierzwnik

Gmina Bierzwnik ogłasza przetarg

 • Adres: 73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 768 01 30 , fax. 95 768 01 11
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bierzwnik
  ul. Kopernika 2 2
  73-240 Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 768 01 30, fax. 95 768 01 11
  REGON: 21096703000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bierzwnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Bierzwnik i jednostek organizacyjnych gminy Bierzwnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej: a) Budżetu Gminy Bierzwnik, b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku, c) Szkoły Podstawowej w Zieleniewie, d) Szkoły Podstawowej w Łasku, e) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierzwniku, f) Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku g) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku. W/w obsługa obejmuje prowadzenie rachunków podstawowych jak i rachunków pomocniczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bierzwnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach