Przetargi.pl
Dostawa 4 sztuk wagomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego Bank Krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa S.P.Z.O.Z. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-482 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 80/82
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4243600, 4243604 , fax. 91 4221898
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa S.P.Z.O.Z.
  Aleja Wojska Polskiego 80/82 80/82
  70-482 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4243600, 4243604, fax. 91 4221898
  REGON: 00029246800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 4 sztuk wagomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego Bank Krwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 4 sztuk wagomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego Bank Krwi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach