Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla Gminy Białogard

Gmina Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Wileńska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3124401, 3121162 , fax. 094 3127844
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białogard
  ul. Wileńska 8 8
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3124401, 3121162, fax. 094 3127844
  REGON: 00053206200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego dla Gminy Białogard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są wymagania taktyczno - techniczne dla mini autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu dzieci oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy z dnia 09.11.2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy Białogard BGŻ S.A. Oddział w Białogardzie nr 80203000451110000001977950 w terminie do 03.04.2013 r Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego przetargu wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym depozytowym. Oferty bez wniesienia wadium będą traktowane przez Zamawiającego jako niekompletne i Oferent zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp Poręczenia wystawione przez banki nie działające w kraju na podstawie polskiego prawa bankowego muszą spełniać wymogi w/w prawa (być potwierdzone przez bank polski). 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związany z ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia, 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta nie została wybrana

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach