Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem.

Gmina Jordanów Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 55-065 Jordanów Śląski, Wrocławska 55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3911580 , fax. 71 3911590
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jordanów Śląski
  Wrocławska 55
  55-065 Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3911580, fax. 71 3911590
  REGON: 931935030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jordanowslaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o minimum 40 %, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o minimum 40%, poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz jakości życia. W zakres inwestycji wchodzi wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych , dołożenie opraw, instalacja systemu zarządzania oświetleniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę zdolności finansowej lub środkówfinansowych na kwotę nie mniejszą niż 1 400 000,00zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania inwestycyjne wzakresie modernizacji oświetlenia drogowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem dla co najmniej 500 szt. opraw. budowy, przebudowy lub modernizacji linii oświetlenia drogowego.Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.d) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona.Za spełnienie w/w warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:− co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji energetycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach