Przetargi.pl
„Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z 1554 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków”

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 735 000 , fax. 748 735 015
 • Data zamieszczenia: 2019-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 748 735 000, fax. 748 735 015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z 1554 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącej konserwacji, utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z 1554 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wymiana zużytych oprawek żarówek i spalonych żarówek wraz z równoczesnym oczyszczeniem opraw i kloszy; 2) wymiana rozbitych główek bezpieczników; 3) wymiana izolatorów; 4) wymiana spalonych bezpieczników; 5) wymiana zabezpieczeń w lampach; 6) wymiana przewodów w oprawach; 7) wymiana dławików w lampach; 8) wymiana dekli do lamp; 9) wymiana przewodów w szafkach sterowniczych; 10) wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych; 11) wymiana rozbitych żarówek, kloszy opraw, lub całych opraw; 12) wymiana przepalonych styczników, zegarów sterujących i wyłączników zmierzchowych; 13) pionowanie pochylonych słupów oświetleniowych; 14) uzupełnienie brakujących tabliczek ostrzegawczych na słupach; 15) uzupełnienie napisów i znaków ostrzegawczych na słupach i rozdzielniach oraz ponumerowanie wszystkich słupów; 16) uzupełnienie ubytków farby na słupach i rozdzielniach; 17) malowanie całych słupów oświetleniowych; 18) wycinka gałęzi drzew i krzewów dotykających do przewodów i lamp oświetleniowych, a także gałęzi zasłaniających strumień światła; 19) wyłączanie oświetlenia ulicznego w sytuacjach awaryjnych, grożących bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowodować inne nieprzewidziane zagrożenia oraz zabezpieczenie miejsc awarii do czasu naprawy; 20) wykonanie oględzin urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz ocena ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 21) sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających i sterujących; 22) wykonywanie zgodne z obowiązującymi przepisami okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji; 23) zgłaszanie Zamawiającemu propozycji dotyczących potrzeby modernizacji istniejącej sieci oświetleniowej i jej rozbudowy; 24) podejmowanie przedsięwzięć, wpływających na zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego; 25) składanie pisemnych meldunków o zniszczeniach i uszkodzeniach instalacji i urządzeń oświetleniowych dokonanych przez osoby nieznane - niezwłocznie po ich stwierdzeniu; 26) odczytywanie stanów liczników (jak zajdzie taka potrzeba) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz ustawianie zegarów sterujących włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego; 27) montaż i demontaż własnego oświetlenia świątecznego na Rynku w Radkowie oraz pl. NMP w Wambierzycach – o wcześniej określonej wielkości i zakresie z Zamawiającym; 28) obsługa imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Radków- o wcześniej określonej wielkości i zakresie z Zamawiającym; 29) konserwacja i remont instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy; 30) montaż oświetlenia na terenie Gminy Radków w celu doświetlenia zgłaszanych miejsc wymagających takiej potrzeby. 2. Użyte powyżej określenia w „szczególności” nie wykluczają obowiązku wykonania innych prac koniecznych dla bieżącego utrzymania urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego w sprawności technicznej i eksploatacyjnej. 2. Gwarancja. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu lub dłuższego (zgodnie z gwarancją producenta). 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) tj.: wykonujących czynności z zakresu: - konserwacji, napraw, remontów i prac montażowych dla sieci elektrycznych w tym instalacji oświetlenia ulicznego; - robót ogólnobudowlanych, - obsługi pojazdów specjalistycznych. 3.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3.1.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w ustępie 3 czynności: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem tej osoby, imienia i nazwiska, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazane w ust. 3 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000), tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.1.2. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku przedłożenia kopii umowy o pracę potwierdzającej zatrudnienie osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności na podstawie umowy o pracę polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), oraz niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracownika wykonującego czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę określonego w ust. 3 pkt 1 zawartą z osobą, która będzie wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganego dokumentu; 2) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego kopii umowy o pracę potwierdzającej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę określonych w ust. 3 pkt 2 umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganego dokumentu. 3.1.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiając y może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie stosuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać: 1.1. „Formularz Oferty", z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert); 1.2. Wypełniony „Formularz Cenowy” - załącznik 1 A do SIWZ. 1.3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ; 1.4. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach