Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica

Gmina Osiecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 73 12 107 , fax. (075) 73 12 148
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiecznica
  ul. Lubańska 43
  59-724 Osiecznica, woj. dolnośląskie
  tel. 75 73 12 107, fax. (075) 73 12 148
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osiecznica.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica. Zamówienie obejmuje następujące zadania: 1) Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż dróg o nr ewid. działki 329: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 126 m, - montaż szafki oświetleniowej SO-1 – 1 szt. - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 7m z wysięgnikiem, na fundamencie – 3 szt., - montaż opraw ledowych, 3500 K, 55 W, z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do poziomu mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 3 szt. 2) Budowa oświetlenia drogowego w m. Ołobok wzdłuż drogi o nr ewid. działki 415: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 131 m, - montaż szafki oświetleniowej SO-1 – 1 szt. - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 8 m, na fundamencie – 3 szt., - montaż opraw ledowych, 3500 K, 55 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 3 szt. 3) Budowa oświetlenia drogowego w m. Osiecznica ul. Pogodna wzdłuż drogi o nr ewid. działki 114, 124, 885/5: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 361 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 6 m, na fundamencie – 9 szt., - montaż opraw ledowych, 45 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 29W w godzinach 23:00 do 5:00 – 9 szt. 4) Budowa oświetlenia drogowego w m. Parowa wzdłuż drogi o nr ewid. działki 196: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 15 m, - montaż szafki oświetleniowej SO-1 – 1 szt. - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 7 m, z wysięgnikiem, na fundamencie – 1 szt., - montaż opraw ledowych, 3500 K, 55 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 1 szt. 5) Budowa oświetlenia drogowego w m. Tomisław wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 240, 243, 281, 305/1, 310, 317/1: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 366 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 6 m, na fundamencie – 7 szt., - montaż opraw ledowych, 45 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 29W w godzinach 23:00 do 5:00 – 7 szt. 6) Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 38/1, 42, 508: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 210 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 6 m, na fundamencie – 4 szt., - montaż wysięgnika dwuramiennego stalowego ocynkowanego – 1 szt. - montaż opraw ledowych, 45 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 29W w godzinach 23:00 do 5:00 – 5 szt. 7) Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 81, 106/449, 120/473, 119/470, 106/468: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 1105 m, - montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych koloru czarnego, o wysokości 8 m, z koroną (wysięgnikiem), na fundamencie – 21 szt., - montaż opraw ledowych, 3500K, 55 W, obudowa w kolorze czarnym, z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 21 szt. - demontaż opraw oświetlenia drogowego na słupach linii napowietrznej – 9 szt. - demontaż słupów oświetleniowych stalowym o wys. 8m – 2 szt. - demontaż szafki oświetlenia drogowego SO-2 - demontaż linii napowietrznej AL25 – 650m - demontaż wysięgników – 7 szt. 8) Budowa oświetlenia drogowego w m. Ławszowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 307, 309, 60/1: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 163 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 8 m, na fundamencie – 3 szt., - montaż opraw ledowych, 3500K, 55 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 3 szt. 9) Budowa oświetlenia drogowego w m. Ołobok wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 472, 846, 855: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 544 m, - montaż szafki oświetleniowej SO-1 – 1 szt. - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 7 m, na fundamencie – 11 szt., - montaż wysięgników jednoramiennych – 10 szt - montaż wysięgnika dwuramiennego – 1 szt. - montaż opraw ledowych, 3500K, 55 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 12 szt. - demontaż opraw sodowych oświetlenia drogowego – 3 szt. - demontaż słupów oświetleniowych stalowych o wys. 9m – 2 szt. - demontaż linii napowietrznej AL25 – 270m - demontaż wysięgników – 3 szt. 10) Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieczów wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 71, 218/1: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 183 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 8 m, na fundamencie – 3 szt., - montaż opraw ledowych, 4000K, 55 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 3 szt. 11) Budowa oświetlenia drogowego w m. Parowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 688/1 , 688/5 , 688/19: - montaż szafki oświetleniowej SO-1 – 1 szt. - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 85 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 8 m, na fundamencie – 2 szt., - montaż opraw ledowych, 3500K, 55 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 2 szt. 12) Budowa oświetlenia drogowego w m. Parowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 448, 447/2: - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 96 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 6 m, na fundamencie – 2 szt., - montaż opraw ledowych, 45 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 29W w godzinach 23:00 do 5:00 – 2 szt. 13) Budowa oświetlenia drogowego w m. Parowa wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 592, 597 , 598/3 i 599/1: - montaż szafki oświetleniowej SO-1 – 1 szt. - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2, 1 kV – 425 m, - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, o wysokości 8m, na fundamencie – 4 szt., - montaż opraw ledowych, 3500K, 55 W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35%, tj. do mocy 36W w godzinach 23:00 do 5:00 – 4 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej; 3) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach