Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy doświetleń przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Powiat Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, Tadeusza Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7222066 , fax. 717221706
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski
  Tadeusza Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7222066, fax. 717221706
  REGON: 931934816
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy doświetleń przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy doświetleń przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania obejmującego przebudowę dróg powiatowych w zakresie budowy doświetleń przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje:1) opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia dziewięciu wskazanych przejść dla pieszych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem bez sprzeciwu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę,2) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,3) nadzór autorski nad opracowaną dokumentacja na etapie realizacji robót,4) budowę oświetlenia solarnego ulicznego zasilanego niezależnie z baterii słonecznych lub hybrydowego solarno-wiatrowego wspomaganego turbiną wiatrową, w zależności od warunków terenowych w miejscu instalacji infrastruktury,5) badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar),6) zabezpieczenie istniejących sieci zlokalizowanych w obrębie robót,7) opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie doświetlanych przejść dla pieszych i ich wdrożenie w terenie,8) odbudowa i odtworzenie do stanu pierwotnego elementów pasa drogowego zajętego na czas robót budowlanych.9) obsługa geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.550,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.2) Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowychc) gwarancjach ubezpieczeniowychd) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299).4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty).5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt b, c wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.7) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:a) upływu terminu związania ofertą;b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;b) którego oferta została odrzucona;c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.10) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.11) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.13) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie z zapisami art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wykonali a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) co najmniej dwa zadania polegające na opracowaniu dokumentacji składającej się co najmniej z projektu budowlanego lub wykonawczego w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy oświetlenia ulicznego drogi lub ulicy klasy min. L, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie bez sprzeciwuorazb) co najmniej dwa zadania polegające na budowie oświetlenia drogowego obejmujące posadowienie słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami oświetleniowymi w ilości minimum 2 słupów dla każdego z zadań oddzielniePowyższy warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi być spełniony: przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.Dopuszczalne jest łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia poprzez wykazanie przez jeden podmiot doświadczenia opisanego w lit. a) oraz przez drugi podmiot doświadczenia opisanego w lit. b).Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać zakres robót, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego - załącznik 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.Zgodnie z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) koordynatorem projektu – osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w pełnym zakresie zadania,b) co najmniej jedną osobą na stanowisku projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3-letnim letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu,c) co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami instalacyjnymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych - załącznik 8 do SWZ - Wykaz osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach