Przetargi.pl
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice

Gmina Marcinowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-124 Marcinowice, Juliana Tuwima 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marcinowice
  Juliana Tuwima 2
  58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie
  REGON: 890718366
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Zamówienie realizowane jest w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem projektów modernizacji oświetlenia obejmującego wszystkie elementy opisane w „Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Marcinowice” oraz w oparciu o uzgodnione z zamawiającym projekty wykonania przewidzianych robót.Przedmiotem zamówienia w części I jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dla miejscowości Biała, Chwałków, Gola Świdnicka, Gruszów, Szczepanów, Klecin, Krasków wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Zamówienie realizowane jest w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem projektów modernizacji oświetlenia obejmującego wszystkie elementy opisane w „Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Marcinowice” oraz w oparciu o uzgodnione z zamawiającym projekty wykonania przewidzianych robót.Przedmiotem zamówienia w części II jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dla miejscowości Marcinowice, Sady, Stefanowice, Strzelce, Kątki, Mysłaków wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Zamówienie realizowane jest w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem projektów modernizacji oświetlenia obejmującego wszystkie elementy opisane w „Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Marcinowice” oraz w oparciu o uzgodnione z zamawiającym projekty wykonania przewidzianych robót.Przedmiotem zamówienia w części III jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego dl miejscowości Wiry, Wirki, Tąpadła, Zebrzydów, Śmiałowice, Tworzyjanów wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach