Przetargi.pl
Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 55-230 Jelcz-Laskowice, W.Witosa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3817122, 3817145 , fax. 7 131 817 111
 • Data zamieszczenia: 2020-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jelcz-Laskowice
  W.Witosa 24
  55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3817122, 3817145, fax. 7 131 817 111
  REGON: 93193488000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie realizowane w dwóch zadaniach: Zadanie 1: Budowa oświetlenia hybrydowego solarno-wiatrowego ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich- ilość lamp 8 szt., działki nr 780 AM-2, obręb Minkowice Oławskie; Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Powyższy zakres szczegółowo określa załączona dokumentacja: Projekt Zagospodarowania „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego” w miejscowości Minkowice Oławskie dz. nr 780 AM-2, opracowanie: FHU „MIKAR” Miłosz Ruszel (Jelcz-Laskowice, sierpień 2020 r.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „ Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Kościelna, gm. Jelcz-Laskowice”, opracowanie: FHU „MIKAR” Miłosz Ruszel (Jelcz-Laskowice, sierpień 2020 r.) - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.08.2020 r., - przedmiar robót (dokument poglądowy), Budowa latarni hybrydowych solarno-wiatrowych, Minkowice Oławskie ul. Kościelna nr 780 AM-2 z 31.08.2020 r. Zadanie 2: Zakup i montaż lamp solarno- wiatrowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice w miejscowościach: Biskupice Oławskie, Dziuplina, Grędzina, Miłoszyce, Piekary i Jelcz-Laskowice w zakresie: - budowa oświetlenia hybrydowego solarno-wiatrowego w Biskupicach Oławskich przy ul. Polnej i ul. Chrobrego -ilość lamp 3 szt., działki nr 45/2,368; - budowa oświetlenia hybrydowego solarno-wiatrowego w Dziuplinie przy ul. Miłoszyckiej - ilość lamp 1 szt., działka nr 288; - budowa oświetlenia hybrydowego solarno-wiatrowego w Grędzinie przy placu rekreacyjnym- w ilości 1 szt., działka nr 358, - budowa oświetlenia hybrydowego solarno-wiatrowego w Miłoszycach przy przejściu dla pieszych w ilości 1 szt., działka nr 454, - budowa oświetlenia hybrydowego solarno-wiatrowego w Piekarach przy ul. Średniej- w ilości 1 szt., działka nr 54, - budowa oświetlenia hybrydowego solarno-wiatrowego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Turniejowej- w ilości 4 szt., działka nr 28 AM-49. Powyższy zakres szczegółowo określa załączona dokumentacja: - Projekt Zagospodarowania „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego” w miejscowości Biskupice Oławskie, Dziuplina, Grędzina, Miłoszyce, Piekary, Jelcz-Laskowice, opracowanie: FHU „MIKAR” Miłosz Ruszel (Jelcz-Laskowice, sierpień 2020 r.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „ Montaż lamp solarno-wiatrowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice”, opracowanie: FHU „MIKAR” Miłosz Ruszel (Jelcz-Laskowice, sierpień 2020 r.) - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 28.08.2020 r., - przedmiar robót (dokument poglądowy), Budowa latarni hybrydowych solarno-wiatrowych, na terenie gminy Jelcz-Laskowice z 31.08.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach