Przetargi.pl
BUDOWA GROTY SOLNEJ I TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z SAUNĄ INFRARED

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 / 74 855-15-24.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Adama Mickiewicza 2
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. +48 / 74 855-15-24.
  REGON: 369419173
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.strzegom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA GROTY SOLNEJ I TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z SAUNĄ INFRARED
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń basenowych przy ul.Jana Kochanowskiego 4 w Strzegomiu w celu wykonania sauny infrared oraz groty solnej. Szczegółowy opis wymagań dotyczących wykończenia i wymaganego wyposażenia pomieszczeń stanowi załącznik nr 12 do SWZ.Zakres prac obejmuje m.in. następujące roboty:- roboty rozbiórkowe, uzupełnienie płytek, wykonanie odpływów liniowych, - roboty murowe, uzupełnienie styropianem i wykonanie elewacji na zamurowanym otworze okiennym,- montaż stolarki drzwiowej,- wykonanie nawierzchni i okładzin z płytek, płyt solnych,- wykonanie niezbędnych instalacji zasilania, elektrycznych, oświetlenia w tym oświetlenia ewakuacyjnego, nagłośnienia,- wykonanie wentylacji przebudowywanych pomieszczeń,- przeniesienie hydrantu,- dostawę i montaż tężni, - dostawę leżaków, urządzeń nagłaśniających i pozostałego wyposażenia opisanego w SWZ oraz dokumentacji projektowej.Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem znajduje się w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz postanowieniach umowy i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 gr). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego . Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert), 5)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ,7) wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się z wniesione prawidłowo. 8) Wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,-należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej :a) 2 (dwie) sauny infrared, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złbrutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100),b) 2 (dwie) groty solne , każda o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złbrutto (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).Wykonawca musi wskazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w tym w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach