Przetargi.pl
„Wykonanie instalacji elektrycznej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 6 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.”

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU ogłasza przetarg

 • Adres: 59-241 Legnickie Pole, ul. Benedyktynów 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU
  ul. Benedyktynów 4
  59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie
  REGON: 000291990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpslp.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie instalacji elektrycznej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 6 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  wykonaniu instalacji elektrycznej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 6 Domu pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Uwaga! Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. W dziale tym sklasyfikowane są: • 1110 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, • 1121 - Budynki o dwóch mieszkaniach, • 1122 - Budynki o trzech i więcej mieszkaniach, • 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. Do grupowania 1130 zalicza się także budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych a także budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.Roboty budowlane w domu pomocy społecznej (budynku sklasyfikowanego w PKOB 113) zastosowanie będzie miała 8% stawka VAT.2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załączniku nr 9 oraz w przedmiarze robót – załączniku nr 10 do SWZ, które to stanowią integralną część Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą biegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:A. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył - rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej, o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każda wraz z potwierdzeniem należytego wykonania .B. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj.- kierownika budowy (robót branży elektrycznej) – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 18 miesięcy (art. 37c ustawy o ochronie zabytków).Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach