Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38.

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5128100 , fax. 022 5128625
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5128100, fax. 022 5128625
  REGON: 00013262900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itl.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38.Charakterystyka energetyczna obiektu: Obiekt i adres Instytut Łączności - PIB, 51-501 Wrocław, Swojczycka 38 Tytuł prawny Księga Wieczysta Nr 105203 Miejsce dostarczenia energii:złącze kablowe ZK 3aB-1PP-240, zaciski prądowe na wyjściu przekładników prądowych od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji Zamawiającego Układ pomiarowo-rozliczeniowy:licznik energii elektrycznej czynnej i biernej (półpośredni) na napięcie 0,4kV Grupa taryfowa:C21 Grupa przyłączeniowa:IV Moc przyłączeniowa:84 kW Moc umowna 84 kW Napięcie znamionowe:0,23/0,4kV Zabezpieczenie przedlicznikowe: 160 A Współczynnik mocy:Tg = 0,4 Przewidywane zużycie:720 000 kWh UWAGA: Prognozowane 48 miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Rozliczenia i płatności odbywać się będą w okresach miesięcznych na podstawie bieżącego wskazania układu pomiarowo- rozliczeniowego wg stawek opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy określonej w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itl.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach