Przetargi.pl
Wykonanie termoizolacji budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 22 360 91 10 , fax. 48 22 360 91 01
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Grzybowska 45 45
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 22 360 91 10, fax. 48 22 360 91 01
  REGON: 01219930500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termoizolacji budynku magazynowego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termoizolacji ścian budynku magazynowego nr 4 wraz z wymianą okien i bram w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach