Przetargi.pl
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jaworze Soleckim

Gmina Sienno ogłasza przetarg

 • Adres: 27-350 Sienno, ul. Rynek 36/40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 378-60-18 w. 22 , fax. 048 3786134
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sienno
  ul. Rynek 36/40 36/40
  27-350 Sienno, woj. mazowieckie
  tel. 048 378-60-18 w. 22, fax. 048 3786134
  REGON: 00054289900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sienno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jaworze Soleckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jaworze Soleckim Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia ścian sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jaworze Soleckim. Zakres prac termomodernizacji obejmuje w szczególności: 1. Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych i ogniomurów z blachy nie nadającej się do użytku, 2. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, 3. Rozbiórka i wykonanie nowych betonowych czapek kominowych, 4. Oczyszczenie i gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoża pod ocieplenie metoda lekko mokrą, 5. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekko-mokrą - 257,65m2, gr. 5 cm- 43m3, gr. 3 cm - 38,4 - ościeża, 6. Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 10 cm - 61,79m2, gr. 5 cm - 7,375m2 7. Przyklejenie siatki i narożników wypukłych, 8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego strukturalnego gr 2 mm z gotowej suchej mieszanki wykonanej ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metoda mokre na mokre na ścianach płaskich, powierzchniach poziomych i ościeżach, 9. Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynki mineralne, 10. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o fakturze strukturalnej z mieszanki żywiczno-mineralnej na ścianach cokołu, 11. Montaż rur ognioodpornych śr. 32 mm z wciąganiem drutu stalowego śr. 8 mm z montażem drzwiczek w miejscu istniejących zwodów instalacji odgromowej, 12. Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, 13. Wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów, parapetów zewnętrznych i rur spustowych, 14. Rozebranie istniejącej opaski z płyt betonowych oraz wykonanie nowej z kostki brukowej kolorowej. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonanie prac towarzyszących koniecznych do uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: przedmiar robót. Jeśli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). W przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych należy dołączyć opis techniczny proponowanych rozwiązań oraz załączyć karty katalogowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sienno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach