Przetargi.pl
Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zielony Rynek w Żurominie

Gmina i Miasto Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6572637 , fax. 23 6572540
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Żuromin
  Pl. Piłsudskiego 3 3
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 23 6572637, fax. 23 6572540
  REGON: 00052853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin.ibip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zielony Rynek w Żurominie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zielony Rynek w Żurominie (dł. 0,139 km). Realizowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 24/DC/2016, z dnia 21 kwietnia 2016 r (zał. nr 6 do SIWZ) wszelkie prace ziemne związane z przedmiotową inwestycją powinny przebiegać pod nadzorem archeologicznym na mocy odrębnego pozwolenia. Zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych leży po stronie wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiary robót Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt budowlany Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.13.00-8 2 Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, projektem budowlanym oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4 Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 5 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych. Koszty przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu obciążają wykonawcę. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót. 7 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 8 Wszelkie znaki towarowe, patenty użyte w dokumentacji przetargowej są tylko przykładem zastosowania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin.ibip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach