Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla obiektu Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a

Miasto Kalisz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 7654300 , fax. (062) 7642032
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalisz
  Główny Rynek 20 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 7654300, fax. (062) 7642032
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kalisz.pl pozycja ogłoszenia - zamówienia publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla obiektu Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zmówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla obiektu Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.). 2.Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy wynosi 399000 kWh. Moc przyłączeniowa odpowiadająca całkowitemu zapotrzebowaniu Zamawiającego wynosi 120 kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 125 A. 3.Miejsce dostarczenia energii elektrycznej - zaciski przekładników prądowych w rozdzielni zlokalizowanej w wejściu głównym do obiektu Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalisz.pl (zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne) lub www.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach