Przetargi.pl
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku nr 44 w Sieradzu, nr postępowania PN/007/10

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Sobieskiego 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4263400 , fax. 061 4263400
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany Gniezno
  ul. Sobieskiego 20 20
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4263400, fax. 061 4263400
  REGON: 09057078200028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzrbgniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku nr 44 w Sieradzu, nr postępowania PN/007/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych i siły oraz instalacji odgromowej i wyrównawczej, w związku z remontem budynku nr 44, zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu (woj. łódzkie). Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (z wyjątkiem materiałów i wyrobów oznaczonych w kosztorysie nakładczym adnotacją (dostawa WZRB) - dot. tablic rozdzielczych i opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła), dostarczeniem tych materiałów i wyrobów na plac budowy w Sieradzu oraz wykonaniem robót budowlanych zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8) oraz w zakresie rzeczowym określonym w załączonym kosztorysie nakładczym (załącznik nr 5). Oferowane materiały i wyroby budowlane zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 - z późn. zm.) oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: a) etap I - układanie przewodów i kabli, wykonanie instalacji odgromowej: od dnia podpisania umowy. b) etap II - montaż tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych, osprzętu i pozostałych robót: od 04.05.2010r. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: a) etap I: do 30.06.2010r. b) etap II: do 30.09.2010r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzrbgniezno.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach