Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt.: Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa: PAKIET 1 - sprzęt komputerowy PAKIET 2 - oprogramowanie Delphi 2009 Professional Concurrent + subskrypcja

Politechnika Poznańska ogłasza przetarg

 • Adres: 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6653538 , fax. 061 6653738
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Poznańska
  pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 5
  60-965 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6653538, fax. 061 6653738
  REGON: 00000016080000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt.: Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa: PAKIET 1 - sprzęt komputerowy PAKIET 2 - oprogramowanie Delphi 2009 Professional Concurrent + subskrypcja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt.: Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa: PAKIET 1 - sprzęt komputerowy PAKIET 2 - oprogramowanie Delphi 2009 Professional Concurrent + subskrypcja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.put.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach