Przetargi.pl
Remont ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Krętej i ul. Słonecznej w miejscowości Wolsztyn wraz z przebudową sieci wodociągowej

Gmina Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 347 45 00 , fax. 068 347 45 90
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolsztyn
  Rynek 1 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. (068) 347 45 00, fax. 068 347 45 90
  REGON: 97077070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Krętej i ul. Słonecznej w miejscowości Wolsztyn wraz z przebudową sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Krętej w Wolsztynie, budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Słonecznej w Wolsztynie wraz przebudową sieci wodociągowej w ciągu ul. Powst. Wlkp. . W skład przedmiotu zamówienia wchodzą 3 zadania : Zad. Nr 1 pn. - Remont ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Krętej w Wolsztynie Zad. Nr 2 pn. - Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Słonecznej w Wolsztynie Zad. Nr 3 pn. - Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Powst. Wlkp. Zakres zadania nr 1 Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Powstańców Wlkp., ul. Krętej w m. Wolsztyn . Łączna długość remontowanych dróg - 1140 mb. Zadanie obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni (ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej), wymianę nawierzchni chodników , ułożenie chodników w miejscach gruntowych ciągów dla pieszych, przełożenie istniejących nawierzchni chodników z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji. Ponadto, zakres prac remontowych uwzględnia przełożenie lub wymianę nawierzchni na istniejących stanowiskach postojowych. W zakres zadania wchodzą m.in.: - roboty pomiarowe -1,140 km; - odtworzenie nawierzchni drogowych -578,40 m2; - remont chodników: w tym prace rozbiórkowe, przełożenie chodników , wykonanie chodników projektowanych - 2379,94 m2; - remont zjazdów: prace rozbiórkowe , przełożenie zjazdów, wykonanie zjazdów projektowanych- 799,37 m2; -remont parkingu przy ul. Powst. Wlkp. - 135,50 m2; - remont parkingu przy ul. Krętej: ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej -636 m2; - wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Krętą i ul. Strzelecką 182 m2; - jezdnia (ułożenie w-wy wyrównawczej i ścieralnej) - 7826,80 m2; - krawężniki , ścieki , obrzeża, wyspy,- inne roboty; - oznakowanie pionowe i poziome. Zakres zadania nr 2 W ramach zadania zostaną wykonane stanowiska postojowe w ciągu ul. Słonecznej na odcinku od km 0+265,60 do 0+433,10. W zakres zadania wchodzą m.in.: - roboty rozbiórkowe i ziemne; - ułożenie krawężników; - wykonanie podbudowy z kamienia łamanego - 691,94 m2; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm -691,94 m2; - wykonanie oznakowania drogowego; - wykonanie trawników. Zakres zadania nr 3 Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w przebudowywanej ul. Powstańców Wlkp. Przebudowę sieci projektuje się z rur PCW Dz110 w układzie pierścieniowym w połączeniu z istniejącą siecią wodociągową. W zakres zadania wchodzą m.in.: - roboty ziemne; - zasypanie wykopów; - rurociąg PCW 110 mm - 615 mb; - montaż zasuw, hydrantów oraz oznakowania wodociągu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wolsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach