Przetargi.pl
Instalacja klimatyzacji wraz z wentylacją wydzielonych pomieszczeń dla obiektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. płk. L. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - ETAP II

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 850 92 00 , fax. 17 850 92 42, 17 852 44 57
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  ul. Lisa Kuli 20 20
  35-025 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 92 00, fax. 17 850 92 42, 17 852 44 57
  REGON: 69119368200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja klimatyzacji wraz z wentylacją wydzielonych pomieszczeń dla obiektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. płk. L. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Instalacja klimatyzacji wraz z wentylacją wydzielonych pomieszczeń dla obiektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. płk. L. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - ETAP II. Zakres zamówienia określa: Projekt budowlano - wykonawczy stanowiący Załączniki Nr 1A, 1B i 1C do SIWZ, Przedmiar robót wykonanie konstrukcji pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - ETAP II stanowiący Załącznik Nr 1.1 do SIWZ, Przedmiar robót wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wydzielonych pomieszczeń - ETAP II stanowiący Załącznik Nr 1.2 do SIWZ, Przedmiar robót wykonanie instalacji elektrycznych - ETAP II stanowiący Załącznik Nr 1.3 do SIWZ , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załączniki Nr 1.4A, 1.4B, 1.5, 1.6 oraz 1.7 do SIWZ, Opis zadań do realizacji w ramach II etapu stanowiący Załączniki Nr 2A i 2B do SIWZ, Dokumentacja powykonawcza I etapu-u stanowiąca Załącznik Nr 1D do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup-rzeszow.e-zet.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-552
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach