Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 435-02-12
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
  Aleja Słoneczna 28 28
  38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 13 435-02-12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 555 000,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia /Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój/ ujętego w zał. nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 880 000zł w tym w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie 598 812zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 675 000,00zł. 1. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 8 lat tj. do 2022 roku, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31.12.2014 roku. 2. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2014 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat na wniosek zamawiającego. 3. Przewidywany harmonogram spłaty kredytu: Spłata kredytu będzie realizowana od 01.01. 2015 r. do 31.12.2022 roku w następujący sposób: 2014 r. -0 zł. (okres karencji) 2015 r. -194 500,00 zł (4 x 48 625,00zł) 2016 r. -194 500,00 zł (4 x 48 625,00zł) 2017 r. -194 500,00 zł (4 x 48 625,00zł) 2018 r. -194 500,00 zł (4 x 48 625,00zł) 2019 r. -194 500,00 zł (4 x 48 625,00zł) 2020 r. -194 500,00 zł (4 x 48 625,00zł) 2021 r. -194 500,00 zł (4 x 48 625,00zł) 2022 r. -193 500,00 zł (4 x 48 375,00zł) 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszania kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków - bez prowizji i opłat. 5. Wykorzystanie kredytu następować będzie bez prowizji i opłat. 6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3 M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. 7. Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres. 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Spłata kapitału kredytu w ratach kapitałowych (zgodnie z harmonogramem) - płatnych na koniec każdego kwartału. 10. Spłata rat kapitałowych rozpocznie się od 31.03.2015 r. 11. Kredyt będzie płatny w 32 ratach kwartalnych płatnych w okresie od 31.03.2015 do 31.12.2022, 12. Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 13. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 14. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 15. Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych opłat i prowizji. 17. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 18. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywaniem kredytu. 19. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat. 20. Pierwsza płatność odsetek nastąpi do dnia 31.12.2014 r. 21. Bank będzie każdorazowo, najpóźniej 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek, informował faksem/meilem Zamawiającego o wysokości odsetek do spłaty. 22. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu przed podpisaniem umowy projekt umowy kredytowej oraz Harmonogram spłaty kredytu, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ, 23. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. Ewentualne zmiany do projektu umowy winny być zaakceptowane przez strony. UWAGA! Dane niezbędne do wyceny oferty znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach