Przetargi.pl
Dostawa samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 28
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8500370 , fax. 017 8500371
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 28 28
  35-101 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8500370, fax. 017 8500371
  REGON: 69167068500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: piorin.gov.pl/rzeszow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, spełniających następujące wymogi podstawowe: a) rok produkcji 2014, b) model aktualnie wytwarzany przez producenta, c) typ nadwodzia - hatchback (3 szt.) i SUV (1 szt.), d) nadwozie 5 drzwiowe, e) przystosowane do przewożenia 5 osób, f) z kierownicą zainstalowaną po lewej stronie, g) samochody kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, h) nieużywane, sprawne technicznie, i) muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, j) muszą posiadać świadectwo homologacji na przewóz 5 osób i dopuszczającą pojazd do ruchu - wystawione zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym, k) posiadać kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów okresowych, l) spełniać wymogi - minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wielkość zużycia energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://piorin.gov.pl/index.php?pid=770
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach