Przetargi.pl
Druk, spakowanie oraz dostawa broszur informacyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6314533 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 8
  91-348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314533, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk, spakowanie oraz dostawa broszur informacyjnych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk, spakowanie oraz dostawa broszur informacyjnych do siedziby Zamawiającego, tj. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, 91-348 Łódź, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony poniżej: Ilość broszur: 6 Nakład: 6 broszur x 15 000 egzemplarzy /tj. każda z broszur: 15 000 egzemplarzy/ - format broszur: A5 oprawa zeszytowa - papier dla każdej z 6 broszur: - okładka - kreda 300g - środek - kreda 170 g - druk każdej z broszur: 4+4 całość - ilość stron dla 6 broszur: - jeden rodzaj broszur po 16 stron /12 środek + 4 strony okładki/ - dwa rodzaje broszur po 12 stron każda /8 środek + 4 strony okładki/ - trzy rodzaje broszur po 20 stron każda /16 stron + 4 strony okładki/ Wykonawca otrzyma teksty broszur /pliki w formacie PDF/ w dniu podpisania umowy. Poprzez /spakowanie/ Zamawiający rozumie podzielenie broszur na 100 kompletów, zawierających proporcjonalna liczbę broszur każdego typu, gotowych do wysyłki. Poprzez /dostawę/ Zamawiający rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 oraz wniesienie /przeniesienie/ kompletów broszur do miejsca w siedzibie wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach