Przetargi.pl
roboty budowlane polegające na sukcesywnej wymianie stolarki okiennej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 605 365 371 , fax. 46 833 26 53
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Rawska 33 33
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 605 365 371, fax. 46 833 26 53
  REGON: 75005135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.skierniewice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka komunalna ze 100% udziałem miasta Skierniewice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane polegające na sukcesywnej wymianie stolarki okiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i montaż okien PCV (szacunkowa ilość 100sztuk) w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.. Okna typowe PCV 030-31/2, 032a-33a/2, 034-35/2, 036-37/2, 050/2, OB5-6/2:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.skierniewice.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach