Przetargi.pl
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w dniach nauki szkolnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 856 40 44 , fax. 0-46 856 40 44
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Warszawska 33 33
  96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 0-46 856 40 44, fax. 0-46 856 40 44
  REGON: 00053893000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w dniach nauki szkolnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów tj. 1. Szkoła Podstawowa w Jaktorowie ul. Warszawska 88 2. Publiczne Gimnazjum w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4 3. Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5. Pod pojęciem posiłek należy rozumieć jednodaniowy posiłek gorący ( drugie danie ), określony dalej również jakoobiad. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie z produktów własnych, dostawa własnym transportem i wydanie w szkołach posiłków zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia składających się z drugiego dania w tym: 1. ziemniaki ( kasza, ryż, lub makaron ) 250g , 2. danie mięsne w jednym kawałku ( gotowe ) 90 g, danie mięsne z kością np. kurczak (gotowe) 135 g, gulasz z sosem 135 g, danie mięsne w jednym kawałku z sosem w tym porcja mięsna bez sosu 90g. 3. surówka lub jarzyny gotowane - 150 g ( asortyment podawanych warzyw powinien być różnorodny) 4. raz w tygodniu z rybą lub pierogi czy naleśniki bądź kluski śląskie - 300 g, 5. kompot - 200 ml z produktów świeżych i wartościowych 6. 1 owoc ( zgodnie z sezonem ) Zamówienie należy realizować od poniedziałku do czwartku posiłek z daniem z mięsa, w piątek posiłek z rybą lub pierogi, naleśniki czy kluski śląskie. Orientacyjna ilość obiadów w trakcie trwania zamówienia wyniesie maksymalnie 14.858 szt. Ilość obiadów została oszacowana na podstawie wydanych obiadów w 2012 roku i może ulec zmianie. Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone obiady według ceny jednostkowej za jeden obiad podanej w Formularzu oferty. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu usługi niż wskazany w przedmiocie zamówienia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia : 1. posiłek powinien być przygotowany ze świeżych i pełnowartościowych produktów oraz estetycznie wydany, 2. proces przygotowania posiłków, dostarczenia i wydania musi być zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie żywienia zbiorowego, 3. wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 4. wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu umowy, 5. posiłki powinny być dostarczone w termosach hermetycznie zamkniętych, na które wykonawca przedłoży zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty oraz samochodem przystosowanym do przewozu żywności, 6. posiłki muszą być sporządzane w dniu dostawy, dostarczone gorące, świeże, smaczne, do wszystkich szkół objętych zamówieniem do godziny 11.00 , 7. wykonawca zobowiązuje się nie stosować gotowych potraw konserwowych, 8. posiłki do szkół należy dostarczać w ramach kosztów własnych, a także zapewnić na własny koszt naczynia, serwetki i sztućce jednorazowego użytku, 9. zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy, 10. o każdej zmianie ilości posiłków dyrekcja szkoły będzie Wykonawcę informować na piśmie, 11. dostarczone posiłki przyjmował będzie przedstawiciel szkoły przy czym rozdanie posiłku, i pozostawienie zaplecza kuchennego w czystości należy do obowiązków wykonawcy (np. zmywanie naczyń, posadzek, stolików itp.), 12. zużyte naczynia i opakowania będą odbierane przez Wykonawcę w dniu dostawy posiłków, 13. worki na zużyte naczynia i opakowania zapewnia Wykonawca, 14. posiłki będą dostarczone przez wykonawcę wyłącznie w dniach w których odbywa się nauka szkolna, 15. wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 16. wykonawca jest zobowiązany do odbioru zlewek we własnych naczyniach w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone posiłki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaktorow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach