Przetargi.pl
Dostawa talonów

Teatr Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6920609, 022 6920772 , fax. 022 6920741
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Narodowy
  Plac Teatralny 3 3
  00-077 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6920609, 022 6920772, fax. 022 6920741
  REGON: 01305573170000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa talonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostarczenie papierowych talonów (bonów towarowych) na kwotę 232.500,- złotych, o nominałach: 1) 675 sztuk po 100,- złotych, 2) 2400 sztuk po 50,- złotych, 3) 2250 sztuk po 20,- złotych - realizowanych w placówkach handlowo-usługowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego, które oferują artykuły żywnościowe, środki czystości, artykuły chemiczne, odzież, obuwie, sprzęt AGD i RTV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba placówek usługowo-handlowych, z którymi Wykonawca ma zawarte umowy na realizowanie talonów sprzedawanych przez Wykonawcę
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.narodowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach