Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych

Transportowy Dozór Techniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4902902 , fax. 22 830 00 62
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Transportowy Dozór Techniczny
  ul. Chałubińskiego 8 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4902902, fax. 22 830 00 62
  REGON: 01723168600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tdt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych ogólnobranżowych w formie papierowej w ilości i nominałach: a) 2 700 sztuk (słownie: dwa tysiące siedemset sztuk) o jednostkowej wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych), b) 5 600 sztuk (słownie: pięć tysięcy sześćset sztuk) o jednostkowej wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość placówek realizujących bony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.tdt.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach