Przetargi.pl
Wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów z terenu Gminy Głowaczów

Gmina Głowaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-903 Głowaczów, Rynek 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6231075 , fax. 48 6231217
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głowaczów
  Rynek 35 35
  26-903 Głowaczów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6231075, fax. 48 6231217
  REGON: 67022364600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glowaczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów z terenu Gminy Głowaczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów z terenu Gminy Głowaczów w okresie 0d 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r., które pochodzą z gospodarstw domowych. 2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zbiórki i wywozu odpadów: a) z indywidualnych gospodarstw domowych: - odpady zmieszane (mokre) z pojemników 120 l i 1100 l - 1 raz w miesiącu z każdego gospodarstwa domowego - odpady wstępnie segregowane (suche): z worków o poj. 120 l - 1 raz w miesiącu, z dostarczeniem worków do każdego gospodarstwa domowego - odbioru odpadów z kontenerów KP-8 wraz z ich wymianą . 3. Zamawiający wymaga wykonania usługi siłami własnymi, transportem samochodowym, który przystosowany jest do odbioru odpadów z pojemników i worków oraz do przewozu i wymiany kontenerów lub transportu samochodowego innych podmiotów gospodarczych, na które posiadał będzie pisemne zobowiązanie do ich udostępnienia. 4. Wykonawca we własnym zakresie dokona zagospodarowania odebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i kontenerów KP-8. 5. Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych winna być wykonana w dni robocze w godz. 7-15:00 zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę - HARMONOGRAMEM, natomiast odbiór odpadów z kontenerów KP-8 - po zgłoszeniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony. 6. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania: - dokonania zbiórki i wywozu odpadów zmieszanych (mokre) z indywidualnych gospodarstw domowych z pojemników 120 l i 1100 l - 1 raz w miesiącu - ok. 200 m3 miesięcznie, - dokonania zbiórki i wywozu odpadów (suchych) wstępnie segregowanych z worków o poj. 120 l z indywidualnych gospodarstw domowych - 1 raz w miesiącu - ok. 150 m3 miesięcznie, - odbioru odpadów z kontenerów KP-8 wraz z ich wymianą - 60 szt. rocznie x 8 m3 = 480 m3, 7. Zamawiający posiada własne pojemniki, które zostały rozdysponowane dla indywidualnych gospodarstw domowych: - pojemniki wykonane z plastiku, zakrywane pokrywą o pojemności 120 l - w ilości 1106 szt. - pojemniki metalowe, zakrywane pokrywą o pojemności 1100 - 35 szt. 8. Obecnie z każdego gospodarstwa domowego wykonywana jest zbiórka odpadów niesegregowanych (mokrych) z pojemników 120 l i 1100 l oraz odpadów wstępnie segregowanych z worków o poj. 120 l - jeden raz w miesiącu. Teren gminy został podzielony na części i zbiórka odpadów dokonywana jest w każdy czwartek miesiąca (1-wszy, 2-gi, 3-ci, 4-ty) w godzinach od 7;00 do 15;00 wg niżej podanej tabeli: Lp. Nazwa miejscowości Ilość odbiorców indywidualnych Wydane kontenery o poj.120 l Wydane kontenery o poj. 1100 l Odbiór odpadów w terminie miesiąca 1 Brzóza 224 230 4 1-wszy czwartek 2 Mariampol 9 9 - 2-gi czwartek 2 Miejska Dąbrowa 35 35 1 2-gi czwartek 3 Bobrowniki 32 32 1 2-gi czwartek 4 Studzianki Pancerne 37 37 - 2-gi czwartek 5 Grabnowola 25 25 - 2-gi czwartek 6 Kosny 24 24 - 2-gi czwartek 7 Moniochy 19 19 - 2-gi czwartek 8 Podmieście 23 23 - 2-gi czwartek 9 Emilów 17 17 - 2-gi czwartek 10 Michałów 12 12 - 2-gi czwartek 11 Dąbrówki 4 4 - 2-gi czwartek 12 Ignacówka Grabnow. 5 5 - 2-gi czwartek 13 Klementynów 5 5 - 2-gi czwartek 14 Lipska Wola 1 1 - 2-gi czwartek 15 Studnie 4 4 - 2-gi czwartek 16 Mała Wieś 4 4 - 2-gi czwartek 17 Jasieniec 24 24 - 2-gi czwartek 18 Łukawa 12 14 - 2-gi czwartek 19 Łukawska Wola 4 4 - 2-gi czwartek 20 Stawki 6 6 - 2-gi czwartek 21 Głowaczów 210 225 21 3-ci czwartek 22 Lipa 30 33 2 3-ci czwartek 23 Helenów 4 5 - 3-ci czwartek 24 Przejazd 12 12 - 4 -ty czwartek 26 Cecylówka - Brzózka 28 29 2 4 -ty czwartek 27 Marianów 24 24 - 4 -ty czwartek 28 Ursynów 41 43 1 4 -ty czwartek 29 Stanisławów 32 32 - 4 -ty czwartek 30 Adamów 27 27 - 4 -ty czwartek 31 Sewerynów 24 24 - 4 -ty czwartek 32 Wólka Brzózka 28 28 - 4 -ty czwartek 33 Leżenice 44 44 3 4 -ty czwartek 34 Maciejowice 43 44 - 4 -ty czwartek 35 Chodków 1 2 - 4 -ty czwartek Ogółem 1074 1106 35 X 9. Zamawiający wymaga opracowania HARMONOGRAMU odbioru odpadów z gospodarstw domowych w 2012 r z podziałem na odbiory: - odbiór odpadów zmieszanych (mokrych) z pojemników 120 i 1100 l - 1 raz w miesiącu z każdego gospodarstwa domowego, - odbiór odpadów wstępnie segregowanych (suche) z worków o poj.120 l - 1 raz w miesiącu z każdego gospodarstwa domowego wraz z dostarczeniem worków do gospodarstwa. 10. Zamawiający zaleca zachowania dotychczasowych terminów zbiórki odpadów z indywidualnych gospodarstw domowych ze względu na przyzwyczajenie ludności. Gdyby w dany czwartek przypadały święta, wówczas wywozu należy dokonać w innym terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku zmiany terminów odbioru odpadów z gospodarstw domowych Wykonawca musi opracować HARMONOGRAM odbioru tych odpadów. W przypadku zmiany terminów zbiórki odpadów z gospodarstw domowych Wykonawca na własny koszt dokona poinformowania mieszkańców. Poinformowania mieszkańców należy dokonać poprzez dostarczenie do każdego gospodarstwa kalendarza z wyznaczoną datą odbioru odpadów, który będzie zgodny z nowym harmonogramem. Obecny harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych sołectw przedstawiony został w tabeli powyżej. 11. Odbiór odpadów z kontenerów KP - 8: Obecnie posiadamy 10 szt. kontenerów KP- 8. Wywóz odpadów niesegregowanych z kontenerów KP - 8 winien się odbyć po jego zapełnieniu, w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przeznaczył swój 1 kontener na wymianę, co spowoduje znaczne obniżenie kosztów. Przewiduje się wymianę ok. 60 szt. kontenerów - 480 m3 odpadów w okresie obowiązywania umowy. Kontenery KP-8 ustawione są w następujących miejscowościach: - Głowaczów - 5 szt. ustawione: 2 k/cmentarza, 1 na placu OSP ul. Leżeńska, 1 na placu szkolnym ul. Warecka, 1 w Zakładzie Wod-Kan ul. Kozienicka, - Brzóza - 3 szt. ustawione: 1 w ZSO ul. Aleja Lipowa, 1 k/cmentarza , 1 Brzóza, ul. Sokoły, - Rogożek - 1 szt. w lesie przy domkach rekreacyjnych, - Studzianki Pancerne -1 k/cmentarza. 12. Podane ilości są szacunkowe/przewidywane i mogą ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie). 13. Jeśli podczas wykonywania usługi dokonane zostanie przez Wykonawcę jakiekolwiek uszkodzenie, wówczas Wykonawca naprawia je we własnym zakresie i na koszt własny. 14. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 90500000-2 usługi związane z odpadami i 90513100-7 - usługi wywozu odpadów z gospodarstw domowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glowaczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach