Przetargi.pl
Całodobowa stacjonarna ochrona obiektu Przeciwpożarowej Bazy Leśnej ZAMCZYSKO w Zamczysku Nowym, gm. Leoncin

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa stacjonarna ochrona obiektu Przeciwpożarowej Bazy Leśnej ZAMCZYSKO w Zamczysku Nowym, gm. Leoncin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na wykonywaniu całodobowej kompleksowej ochronie obiektu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - Przeciwpożarowa Baza Leśna znajdującego się w Zamczysku Nowym w gminie Leoncin. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Rozdziale II SIWZ Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 500, 00 pln brutto. 2). Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 68 1030 1508 0000 0008 1630 1084 BH - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3). Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 102. 4). Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 03 grudnia 2012 r., do godz. 1000, tj. przed upływem terminu składania ofert, co musi zostać udokumentowane stosownym załącznikiem do oferty. 5). Wadium wniesione w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4. zostanie uznane za wniesione po terminie i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6) Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium określona została w art. 46 Ustawy Pzp. 7) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgsp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach