Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie od dnia 02.01.2013 do dnia 31.12.2015

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55 , fax. 22 459 20 23, 22 459 20 22
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4 4
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55, fax. 22 459 20 23, 22 459 20 22
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie od dnia 02.01.2013 do dnia 31.12.2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) od dnia 02.01.2012 do dnia 31.12.2015, 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych (przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym) na rzecz PIG-PIB w Warszawie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów (do każdego miejsca w kraju i zagranicą w formie skredytowanej opłaty uiszczanej z dołu), świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z : 1) ustawą z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.), 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego ( Dz. U Nr 183 poz. 1795 z późn. zm.), 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.), 4) międzynarodowymi przepisami pocztowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgi.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach