Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej w Sądzie Rejonowym w Lipsku

Sąd Rejonowy w Lipsku ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 378 33 12 , fax. 48 378 33 22
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Lipsku
  ul. Partyzantów 1 1
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 48 378 33 12, fax. 48 378 33 22
  REGON: 00032238200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej w Sądzie Rejonowym w Lipsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej w Sądzie Rejonowym w Lipsku. W zakres usługi wchodzi: 1. Ochrona budynków oraz monitoring i konserwacja systemów alarmowych (konserwacja min. 1 raz na kwartał): a) budynku głównego Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 1, b) budynku Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 7, 2. Konwojowanie wartości pieniężnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipsko.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach