Przetargi.pl
Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych za 2012 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2012 r

Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-215 Warszawa, ul. Dolańskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 452 54 00 , fax. 22 452 55 84
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
  ul. Dolańskiego 2 2
  00-215 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 452 54 00, fax. 22 452 55 84
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych za 2012 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2012 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania: a) rocznego sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych za 2012 r. b) rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2012 r., w trybie przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości. 2. Zamawiający wymaga, aby podstawą do wydania opinii i raportów z badania: a) łącznego sprawozdania finansowego Agencji - było przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Agencji w Biurze Prezesa i we wszystkich oddziałach terenowych oraz we wszystkich filiach, b) łącznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - było przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych z gospodarowania mieniem Zasobu w Biurze Prezesa i we wszystkich oddziałach terenowych, filiach oraz we wszystkich jednostkach gospodarczych Zasobu funkcjonujących w 2012 roku. 3. Szczegółowy zakres badania sprawozdań finansowych, warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275 z późn. zm). 3. Pozostałe postanowienia dot. wnoszenia wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach