Przetargi.pl
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-650 Chynów, ul. Główna 67
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 661 57 00, 661 57 42 , fax. 48 661 57 33
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Główna 67 67
  05-650 Chynów, woj. mazowieckie
  tel. 48 661 57 00, 661 57 42, fax. 48 661 57 33
  REGON: 00053894600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Chynowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodzienna obsługa w zakresie żywienia dzieci 3-5 letnich w Przedszkolu Publicznym w Chynowie. Zamówienie obejmuje: 1) przygotowanie, dostawę i wydanie posiłku składającego się ze śniadania, pełnego obiadu i podwieczorku dla około 75 dzieci przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.07.2017 r.; 2) dostarczenie posiłków w godzinach: śniadanie od 8:00 do 8:45, obiad od 11:30 do 12:00 i podwieczorek od 14:15 do 14: 45; 3) przygotowanie całodziennego posiłku zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci przedszkolnych, określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 594 ze zm.), wyłącznie z produktów naturalnych wg norm Instytutu Żywności i Żywienia dzieci i młodzieży; 4) Wykonawca zapewnia: a) dystrybucję posiłków do przedszkola samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, w atestowanych termosach, naczyniach i pojemnikach, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach, zapewniające zachowanie odpowiedniej temperatury i higieny, b) odbiór i utylizację odpadów, c) porcjowanie i wydawanie posiłków w danym dniu dla poszczególnych grup dzieci w ilości zgłoszonej przez upoważnionego pracownika przedszkola, d) opracowanie tygodniowego jadłospisu i dostarczenie dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie z 2 dniowym wyprzedzeniem, e) urozmaicony jadłospis (posiłki nie mogą powtarzać się w ciągu 1 tygodnia) z uwzględnieniem: zup mlecznych, mieszanego pieczywa, zróżnicowanych potraw mięsnych i z ryb, dodawania do śniadań i podwieczorków sezonowych warzyw i owoców oraz napojów na bazie mleka, f) przygotowanie posiłków z produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, (wyklucza się sporządzania potraw z proszku za wyjątkiem budyniu i kisielu); 5) Wykonawca usunie z terenu przedszkola zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz wszelkie odpady żywnościowe; 6) Zamawiający udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia do porcjowania, wydawania oraz spożywania posiłków; 7) Zamawiający zapewnia naczynia do spożywania posiłku (wielokrotnego użytku), sprzątanie i mycie naczyń po posiłkach oraz pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom przez personel przedszkola; 8) dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy do końca każdego miesiąca listy dzieci którzy będą korzystać z posiłków w kolejnym miesiącu; 9) Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci zdeklarowanych na dany miesiąc może ulec zmianie w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np.: z powodu choroby dziecka; 10) liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem, w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do godz. 7:15 danego dnia; 11) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 12)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 13) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 14) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach