Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3827W Czyste - Czerwonka w km 3+090 - 4+390 dł. 1,3 km

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8622568 , fax. 046 8622146
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Gwardyjska 10 10
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8622568, fax. 046 8622146
  REGON: 75015216600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.sochaczew-powiat.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3827W Czyste - Czerwonka w km 3+090 - 4+390 dł. 1,3 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3827W Czyste - Czerwonka w km 3+090 - 4+390 długości 1,3 km, gmina Sochaczew. Remont nawierzchni odcinka drogi o długości 1300 m obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm, - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m?, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, po uprzednim skropieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, klińcem o grubości 10 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.sochaczew-powiat.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach