Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o budynek hali sportowej z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1 w Studzieńcu. Etap I

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, Studzieniec 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 275 08 10 , fax. 24 275 08 10
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
  Studzieniec 30 30
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 24 275 08 10, fax. 24 275 08 10
  REGON: 00009784400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o budynek hali sportowej z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1 w Studzieńcu. Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap rozbudowy istniejącego budynku szkoły o budynek hali sportowej z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji na działce nr 195/1 w Studzieńcu, gm Sierpc. Zakres inwestycji obejmuje niezbędne roboty budowlane zmierzające do powstania fundamentów, ścian zewnętrznych, ścian nośnych oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych żelbetowych i murowanych budynku w stanie surowym, zwieńczonych stropami żelbetowymi, wieńcami i attykami zabezpieczonymi do czasu realizacji kolejnego etapu inwestycji przed działaniami warunków atmosferycznych. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnych na tym etapie realizacji inwestycji wykonanie instalacji zewnętrznych w zakresie instalacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnych instalacji sanitarnych wewnętrznych podposadzkowych. 2. Przedmiot zamówienia wymaga wykonania prac z branży budowlanej, jak: 1) roboty wstępne: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowę obiektów tymczasowych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, 2) prace ziemne, wykonanie wykopów pod fundamenty, 3) wykonanie robót żelbetowych, w tym: fundamentów, słupów, filarków i ścian żelbetowych, nadproży, wieńców oraz stropów żelbetowych, 4) wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, 5) wykonanie murowanych ścian budynków wraz z otworami okiennymi, otworami drzwiowymi oraz kanałami wentylacyjnymi z pustaków betonowych, 6) wykonanie zabezpieczenia stropów i attyk ścian jedną warstwą papy termozgrzewalnej, 7) wykonanie warstw posadzkowych: ubity piasek oraz podkład betonowy (zgodnie z dokumentacją projektową) oraz wykonania prac z branży sanitarnej, jak: 1) wykonanie niezbędnego zakresu prac związanych z zewnętrzną kanalizacją sanitarną, 2) wykonanie niezbędnego zakresu prac związanych z zewnętrzną kanalizacją deszczową, 3) wykonanie podposadzkowej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, Uwaga! Zakres prac związany z instalacjami sanitarnymi pokazany jest na załączniku graficznym i oznaczony kolorem żółtym. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) oznakowanie i organizację ruchu na czas realizacji robót, 2) opracowanie planu organizacji budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 3) utrzymanie obiektu do czasu odbioru bezusterkowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122259
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieściapięćtysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto bankowe Zamawiającego Nr 29 1010 1010 0004 1713 9120 0000 z zaznaczeniem Hala 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w w sekretariacie Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu lub dołączyć do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zszstudzieniec.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach