Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Juryszewo

Gmina Radzanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2613410
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzanowo
  ul. Płocka 32 32
  09-451 Radzanowo, woj. mazowieckie
  tel. 24 2613410
  REGON: 61101605700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Juryszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Juryszewo. Zakres robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie: a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej, b) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31,5, c) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16, d) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 6,3-12,8, e) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 2-6,3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 3500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na zasadach określonych w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radzanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach