Przetargi.pl
Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków OSZ w Dobieszkowie. Wykonanie w systemie Zaprojektuj i wybuduj.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Stryków, Dobieszków 70
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 710 90 90 , fax. 42 710 92 40
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
  Dobieszków 70 70
  95-010 Stryków, woj. łódzkie
  tel. 42 710 90 90, fax. 42 710 92 40
  REGON: 10101295300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: /www.ckiw-dobieszkow.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków OSZ w Dobieszkowie. Wykonanie w systemie Zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, polegające na wykonaniu prac związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków OSZ w Dobieszkowie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 2 etapach. W ramach niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie w szczególności: ETAP nr 1 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-branżowej w zakresie niezbędnym do usunięcia wszelkich nieprawidłowości przeciwpożarowych uzgodnionej z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.- w 4 egz. 2.Opracowanie kosztorysów inwestorskich do w/w zakresu - w 2 egz. 3.Wykonaniu Przedmiaru robót - w 2 egz. 4.Wykonaniu Specyfikacji techniczno-budowlanej wykonania i odbioru robót - w 2 egz. 5.Dokumentację techniczną wykonać w formie papierowej i elektronicznej, rysunki w formacie .dwg, przedmiar i kosztorys w formacie .ath, specyfikacja i opisy .doc 6.Uzyskanie decyzji i pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót oraz innych decyzji i pozwoleń,umożliwiających wykonanie przedmiotowych robót budowlanych. 7.Wykonać roboty budowlane obejmujące wykonanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 z drzwiami na korytarzu w osi tej ściany o odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem. Ponadto należy oddzielić przeciwpożarowo klatkę schodową elementami o odporności ogniowej REI 120 i zamknąć drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60. 8.Wykonać wymianę sterownika drzwi przesuwnych wyjściowych z budynku hotelu i podłączyć w system sygnalizacji pożarowej, w celu spełnienia obowiązku zawartego w decyzji. Pozostałe drzwi przesuwne wymienić na rozwierane, bądź zamontować na nich mechanizm, umożliwiający samoczynne rozsunięcie się drzwi. 9.Wyposażyć budynki w oświetlenie awaryjne oraz przywrócić sprawność techniczną lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego istniejącego tak, aby spełniały wymagania w zakresie odpowiednich parametrów technicznych. 10.Wyposażyć cały budynek hotelu w system sygnalizacji pożarowej - inwentaryzacja, konserwacja, naprawa instalacji oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów. 11.Wposażyć budynki w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym. 12. Wykonanie pozostałych prac związanych z dostosowaniem budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w nałożonych decyzjach PSP i wynikających z koncepcji. ETAP nr 2 1.Wykonanie wyjść ewakuacyjnych z budynku dworek wraz ze schodami zewnętrznymi. 2. Wykonanie pozostałych prac związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w nałożonych decyzjach PSP i wynikających z koncepcji. Wykonanie mapy dla celów projektowych leży po stronie wykonawcy. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu celem odbioru zgodności wykonanych robót w zakresie obowiązujących przepisów p.poż. niezależnie dla każdego etapu. Urządzenia oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne dokumenty certyfikat, atest dopuszczające do stosowania w budownictwie i wszystkie zastosowane w budynkach wyroby służące ochronie przeciwpożarowej posiadać powinny odpowiednie świadectwa dopuszczenia certyfikaty wyrobów, aprobaty techniczne ITB wydane przez CNBOP w Józefowie bądź Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, które zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia, jak również w trakcie na każde jego żądanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: 1.Koncepcja z zakresu ochrony przeciwpożarowej mająca na celu wskazanie możliwości usunięcia nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu ludzi przebywających w budynku hotelu i dworku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie - załącznik Nr 9 do SIWZ 2. Decyzja wydana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu PZ-5580/3/3/12 z dnia 22.03.2012r. - załącznik Nr 10 do SIWZ 3. Postanowienie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej -w Łodzi - WZ - 5595-12/13 z dn. 24.01.2013r. - załącznik Nr 11 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 1.Wadium należy wnieść w wysokości 8.000,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2002r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 07 1010137100 4460 1391200000 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XI SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 4.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy zdeponować w oryginale w kasie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie przed upływem terminu składania ofert. 5.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a)ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie b)określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c)określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d)być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4 a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw. 6.Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 4 stosuje się odpowiednio 7.W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 8.Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie wadium tj. adres banku, numer konta itp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckiw-dobieszkow.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach